fbpx

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Moenie Wag en een cliënt waarop Moenie Wag deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden worden automatisch geaccepteerd wanneer de cliënt een afspraak maakt bij Moenie Wag.

2. INSPANNINGEN MOENIE WAG

Moenie Wag zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Moenie Wag zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Moenie Wag melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Moenie Wag 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Moenie Wag de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Moenie Wag de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Moenie Wag moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. BETALING

Moenie Wag vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

Bij enkele behandelingen is de klant verplicht om een aanbetaling van 25% te voldoen, zonder aanbetaling wordt de behandeling niet definitief ingeboekt. Deze aanbetaling is non-refundable. Dit betekend dat de aanbetaling bij annulering niet terug betaald wordt. De aanbetaling kan enkel bij en tijdige annulering/verzetting (minimaal 24 uur voorafgaande aan de afspraak) gebruikt worden voor een volgende afspraak. 

5. SOCIAL MEDIA    

Wanneer de cliënt mondeling toestemming geeft mogen de foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden en social media. Deze toestemming wordt opgenomen in het klantensysteem. Wanneer deze toestemming aangepast dient te worden dan moet dit mondeling tijdens een behandeling aan Moenie Wag doorgegeven worden. Moenie Wag past dit aan in het klantensysteem en zal hier per direct rekening mee houden.

6. GEHEIMHOUDING

De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Moenie Wag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Moenie Wag gaat er vanuit dat de cliënt de geldende contra-indicaties (vermeld op deze website bij elke behandeling) heeft doorgenomen en eventuele bijzonderheden door geeft aan de styliste voor aanvang van de behandeling. Moenie Wag is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. GARANTIE

Moenie Wag geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien

  • De cliënt andere producten dan de door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  • In geval van een allergische reactie zal Moenie Wag geen geld retour geven.

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL

Moenie Wag heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Moenie Wag meldt diefstal altijd bij de politie.

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Moenie Wag en de behandelende styliste. Moenie Wag moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Moenie Wag de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Moenie Wag en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Moenie Wag het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen Moenie Wag en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13. VERZENDING EN AFHALEN

Verzendkosten: Voor bestellingen in Nederland geld een vast tarief van € 7,93 incl. BTW. Als de bestelling meer dan € 75,00 bedraagt zijn de verzendkosten gratis.

Verzending: Voor alle bestellingen geldt, op werkdagen voor 16:00u besteld, binnen 24u verzonden. Jouw pakketje is dus binnen 48u in huis, dit is echter wel afhankelijk van de bezorgdienst.  Je bestelling wordt pas verzonden nadat we de betaling hebben ontvangen. 

Ophalen in de salon: Wil je graag verzendkosten besparen, dan kan je het pakketje op komen halen in de schoonheidssalon in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. De salon neemt contact met je op wanneer het pakketje klaar ligt. 

 

14. RETOURNEREN 

Retourneren: U heeft het recht om uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product terug te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor het retour sturen komen voor eigen rekening. Om kosten te besparen mag u het ook naar de salon brengen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en ongeopend in de originele staat en verpakking geretourneerd worden. Wij zullen vrvolgens het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst terug storten mits het product in goede staat retour ontvangen is. Om uw pakket te retourneren dient u een mail te sturen naar info@moeniewag.nl